s.

Խաղալն աղայաբար.

Կատարելոցն զուարճանք, խրախութեան քաջավար եւ առաքինի՝ կոչի խաղակութիւն. (Փիլ. լին. ՟Դ. 188։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաղակութիւն խաղակութիւնք
accusatif խաղակութիւն խաղակութիւնս
génitif խաղակութեան խաղակութեանց
locatif խաղակութեան խաղակութիւնս
datif խաղակութեան խաղակութեանց
ablatif խաղակութենէ խաղակութեանց
instrumental խաղակութեամբ խաղակութեամբք