adj.

living in peace.

adj.

εἱρηνεύων in pace vivens. Որ կեայ ի խաղաղութեան. Խաղաղասէր.

Զքսուն եւ զերկխօսն առ հասարակ անիծանիջիք, զի խաղաղակեացս կորոյս. (Սիր. ՟Ի՟Ը. 15։)