vn.

to be appeased, tranquillized, to grow calm.

չ.

εἱρηνεύω in pace vivo, pacem ago, habeo ἠσυχίαν ἕχω, ἡρεμέω quiesco. Խաղաղիլ. հանդարտիլ. անդորրանալ. հանգչիլ. խաղաղութիւն գտանել կամ ունել. հաշտ եւ ընտել լինել.

Գազանք վայրենիք խաղաղասացին ընդ քեզ. (Յոբ. ՟Ե. 23։)

Խաղաղացեալք՝ ի բարիսն վայելեն. (Ագաթ.։)

Համոզեալ զնոսա խաղաղանալ. (Խոր. ՟Բ. 27։)

Անդ խաղաղանայր գրաւորական ժողովուրդն ի պատուիրանազանցութենէ՝ քաւեալք ի ձեռն քահանայութեանն. (Մամբր. յորմէ եւ Երզն. մտթ.։)

յապահովութեամբ խաղաղանալ՝ օրինակ իմն յանքոյթ նաւահանգստի. (Պիտ.։)

Խաղաղասցին խռովութիւնք. (Ժմ.։)

Խաղաղասցին ոգիք մեր յայնպիսեաց դառն վտանգից. (Խոսր.։)

Ի խաղաղանալս իմում՝ ամբոխիմ. (Նար. ՟Հ՟Ա։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խաղաղանամ
դու խաղաղանաս
նա խաղաղանայ
մեք խաղաղանամք
դուք խաղաղանայք
նոքա խաղաղանան
Imparfait
ես խաղաղանայի
դու խաղաղանայիր
նա խաղաղանայր
մեք խաղաղանայաք
դուք խաղաղանայիք
նոքա խաղաղանային
Aoriste
ես խաղաղացայ
դու խաղաղացար
նա խաղաղացաւ
մեք խաղաղացաք
դուք խաղաղացայք
նոքա խաղաղացան
Subjonctif
Présent
ես խաղաղանայցեմ
դու խաղաղանայցես
նա խաղաղանայցէ
մեք խաղաղանայցեմք
դուք խաղաղանայցէք
նոքա խաղաղանայցեն
Aoriste
ես խաղաղացայց
դու խաղաղասցիս
նա խաղաղասցի
մեք խաղաղասցուք
դուք խաղաղասջիք
նոքա խաղաղասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խաղաղանար
դուք մի՛ խաղաղանայք
Impératif
դու խաղաղացի՛ր
դուք խաղաղացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խաղաղասջի՛ր
դուք խաղաղասջի՛ք