adj.

fond of peace, that loves tranquillity, peaceable, peaceful.

adj.

φιλειρηναῖος. pacis amans. իբր Սիրօղ խաղաղութեան.

Ասեն խաղաղասէր գոլ զազգն ճենաց։ Են խաղաղասէր։ Խաղաղասիրի տեառն իմում թէոդոսի. (Խոր. Բ. 78։ Գ. 57։)

Այր հեզահամբոյր եւ խաղաղասէր. (Յհ. կթ։)

Առաքինեացն իցէք պսակող մարդկան եւ խաղաղասիրաց. (Պիտ։)

Եւ իբր խաղաղասիրական.

Խաղաղասէր շինութիւն, կամ մարդասիրութիւն, միտք, կեղծաւորութիւն. (Ագաթ։ Եղիշ։)

Խաղաղասէր կեանք, կամ հանգիստ, կամ մատուցումն. (Պիտ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխաղաղասէր

Voir tout