s.

love of peace, moderation.

s.

Սէր խաղաղութեան.

Աշխարհաշէն խաղաղասիրութեամբ հոգաբարձէր. (Արծր. Ե. 6։)

Նոցին խաղաղասիրութեանն եզեր նախանձոտ. (Խոսրովիկ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաղաղասիրութիւն խաղաղասիրութիւնք
accusatif խաղաղասիրութիւն խաղաղասիրութիւնս
génitif խաղաղասիրութեան խաղաղասիրութեանց
locatif խաղաղասիրութեան խաղաղասիրութիւնս
datif խաղաղասիրութեան խաղաղասիրութեանց
ablatif խաղաղասիրութենէ խաղաղասիրութեանց
instrumental խաղաղասիրութեամբ խաղաղասիրութեամբք