s.

pacification, reconciliation.

s.

խաղաղարարն գոլ.

Խաղաղարարութեամբնն որդի աստուծոյ կոչի. (Լմբ. առակ։)

Զաստուած իսկ տէր խաղաղարարութեան՝ ունիցիս. յն. զխաղաղութեանն աստուած. (Ոսկ. մ. Ա. 15։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաղաղարարութիւն խաղաղարարութիւնք
accusatif խաղաղարարութիւն խաղաղարարութիւնս
génitif խաղաղարարութեան խաղաղարարութեանց
locatif խաղաղարարութեան խաղաղարարութիւնս
datif խաղաղարարութեան խաղաղարարութեանց
ablatif խաղաղարարութենէ խաղաղարարութեանց
instrumental խաղաղարարութեամբ խաղաղարարութեամբք