adv.

peacefully, calmly, quietly, softly, gently.

adv.

Ήσυχῆ. quiete, placide. Խաղաղ. խաղաղութեամբ. հանդարտիկ. հեզիկ. րահաթ, սուս փուս.

Հաշտութեամբ խաղաղիկ ի միում արգանդի գառէին. (Եզնիկ։)

Ի գուն կային խաղաղիկ. (Եղիշ. Ը։)