s.

play-ground;
gaminghouse;
theatre.

s.

Տեղի խաղալոյ. թատրոն.

Ի խաղարանս զբօսանին. յորս մտանեն ողջանգամք, եւ ելանեն վիրաւորեալք (հոգւով). (Մանդ. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաղարան խաղարանք
accusatif խաղարան խաղարանս
génitif խաղարանի խաղարանաց
locatif խաղարանի խաղարանս
datif խաղարանի խաղարանաց
ablatif խաղարանէ խաղարանաց
instrumental խաղարանաւ խաղարանաւք