s.

play, sport, diversion;
թատրոնական —ք, theatrical representations.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաղարկութիւն խաղարկութիւնք
accusatif խաղարկութիւն խաղարկութիւնս
génitif խաղարկութեան խաղարկութեանց
locatif խաղարկութեան խաղարկութիւնս
datif խաղարկութեան խաղարկութեանց
ablatif խաղարկութենէ խաղարկութեանց
instrumental խաղարկութեամբ խաղարկութեամբք