va.

to cause to move, to march, to transfer, to transport, to carry away;
to advance, to drive forward, to push on;
to pour out, to spirt;
cf. Թաւալգլոր.

ն.

μεταίρω, ἑξαίρω, ἁπάγω, ἑπανάγω, ἑκπεράω transfero, aufero, abdfuco, proveho, traduco. տալ խաղալ տեղւոջէ ի տեղի. փոխադրել. փոխել. վարել. անցուցանել.

Խաղացուցանել զամենայն ինչս, կամ զամենայն աւար քաղաքին. զորդիսն իսրայէլի. Զամենայնազգս հրէիցն. զայլ քորսն ժաղավրդեանն. եւ այլն։ Կապեաց եւ խաղացոյց զերանելին։ Զհրէայսն խաղացուցանեն ի գերութիւն։ Զդաւիթ առ ամիրապետն խաղացուցեալ. (Եղիշ. ՟Է։ Խոր. ՟Գ. 35։ Յհ. կթ.։)

Խաղացո՛ (զնաւն) ի խորն. (Ղկ. ՟Ե. 4։)

Ել հողմ ի տեառնէ, եւ խաղացոյց յայսկոյս զլորամարգին ի ծովէն. (Թուոց. ՟Ժ՟Ա. 31։)

Եւ Հասեցուցանել. բղխել.

Յանդնդոց երկրի ջուրս խաղացոյց. (Նար. մծբ.։)

Ըմպել զջուրն կենաց խաղացուցանօղն ի կեանս յաւիտենից. (Պրոկղ. ոսկ.։)

ԹԱՒԱԼԳԼՈՐ ԽԱՂԱՑՈՒՑԱՆԵԼ. cf. ԹԱՒԱԼԱԳԼՈՐ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խաղացուցանեմ
դու խաղացուցանես
նա խաղացուցանէ
մեք խաղացուցանեմք
դուք խաղացուցանէք
նոքա խաղացուցանեն
Imparfait
ես խաղացուցանեի
դու խաղացուցանեիր
նա խաղացուցանէր
մեք խաղացուցանեաք
դուք խաղացուցանեիք
նոքա խաղացուցանեին
Aoriste
ես խաղացուցի
դու խաղացուցեր
նա խաղացոյց
մեք խաղացուցաք
դուք խաղացուցէք
նոքա խաղացուցին
Subjonctif
Présent
ես խաղացուցանիցեմ
դու խաղացուցանիցես
նա խաղացուցանիցէ
մեք խաղացուցանիցեմք
դուք խաղացուցանիցէք
նոքա խաղացուցանիցեն
Aoriste
ես խաղացուցից
դու խաղացուսցես
նա խաղացուսցէ
մեք խաղացուսցուք
դուք խաղացուսցջիք
նոքա խաղացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խաղացուցաներ
դուք մի՛ խաղացուցանէք
Impératif
դու խաղացո՛
դուք խաղացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խաղացուցանիջիր
դուք խաղացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խաղացուսջի՛ր
դուք խաղացուսջի՛ք