bot. s.

vine.

s.

Որթ, կամ այգի, յորում լինի խաղող.

Տայ զհովութիւն քափուրի, որ ի հնդիկս ի մէջ խաղողենւոյ հանեն. (Ոսկիփոր.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաղողենի խաղողենիք
accusatif խաղողենի խաղողենիս
génitif խաղողենի խաղողենեաց
locatif խաղողենւոյ խաղողենիս
datif խաղողենւոյ խաղողենեաց
ablatif խաղողենւոյ խաղողենեաց
instrumental խաղողենեաւ խաղողենեաւք