cf. ԽԱՅՏԱՌԱԿԵՄ.

Մերկացեալ խայտառակեցոյց զխորհուրդս փարիսեցւոյն. (Եփր. համաբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խայտառակեցուցանեմ
դու խայտառակեցուցանես
նա խայտառակեցուցանէ
մեք խայտառակեցուցանեմք
դուք խայտառակեցուցանէք
նոքա խայտառակեցուցանեն
Imparfait
ես խայտառակեցուցանեի
դու խայտառակեցուցանեիր
նա խայտառակեցուցանէր
մեք խայտառակեցուցանեաք
դուք խայտառակեցուցանեիք
նոքա խայտառակեցուցանեին
Aoriste
ես խայտառակեցուցի
դու խայտառակեցուցեր
նա խայտառակեցոյց
մեք խայտառակեցուցաք
դուք խայտառակեցուցէք
նոքա խայտառակեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խայտառակեցուցանիցեմ
դու խայտառակեցուցանիցես
նա խայտառակեցուցանիցէ
մեք խայտառակեցուցանիցեմք
դուք խայտառակեցուցանիցէք
նոքա խայտառակեցուցանիցեն
Aoriste
ես խայտառակեցուցից
դու խայտառակեցուսցես
նա խայտառակեցուսցէ
մեք խայտառակեցուսցուք
դուք խայտառակեցուսցջիք
նոքա խայտառակեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խայտառակեցուցաներ
դուք մի՛ խայտառակեցուցանէք
Impératif
դու խայտառակեցո՛
դուք խայտառակեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խայտառակեցուցանիջիր
դուք խայտառակեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խայտառակեցուսջի՛ր
դուք խայտառակեցուսջի՛ք