s.

fruit, production;
offering, oblation.

s.

Պտուղ. բերք. արդիւնք. արգասիք. ընծայ հաճոյական. cf. ԵՐԱԽԱՅՐԻՔ.

Հանդերձ խայրեօքն եւ նուիրօք։ Լիաձեռն զխայրեացն հատուցումն պղաբերելոյն. (Պիտ.։)

պտարագ եւ խայրիք։ Զնախնիս, եւ զխայրիս. (Նիւս. երգ.։ Եպիփ. սղ.։)

Ի չհրամայեալ խայրին հպացար։ Չհրամայեալ խայրոյն հպենալ. (Թէոդոր. խչ.։ Գանձ.։)

Ի խայրեաց հոգւոյս քեզ նուիրելոյ. (Նար. ՟Լ՟Գ։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Դառնախայրի

Երախայրիք, րեաց

Երեխայրիք

Նախերախայրիք

Voir tout