va.

to allure, to entice;
to familiarize, to attach, to attract, to draw with.

ն.

προσκολλάω agglutino. Տալ խանձիլ եւ մոլեգնաբար իմն մածանիլ. որպէս սոսնձով մատուցանել. կարել. կցել. ձգել, յանկուցանել. փակցընել, կպցընել.

Խանձեցուսցէ (կամ խանծեցուսցէ) տէր ի քեզ մահ. (Օր. ՟Ի՟Ը. 21։)

Թողից եւ զդիայն, որ զձկունս զկնի իւր խանձեցուցեալ. (Մագ. լ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խանձեցուցանեմ
դու խանձեցուցանես
նա խանձեցուցանէ
մեք խանձեցուցանեմք
դուք խանձեցուցանէք
նոքա խանձեցուցանեն
Imparfait
ես խանձեցուցանեի
դու խանձեցուցանեիր
նա խանձեցուցանէր
մեք խանձեցուցանեաք
դուք խանձեցուցանեիք
նոքա խանձեցուցանեին
Aoriste
ես խանձեցուցի
դու խանձեցուցեր
նա խանձեցոյց
մեք խանձեցուցաք
դուք խանձեցուցէք
նոքա խանձեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խանձեցուցանիցեմ
դու խանձեցուցանիցես
նա խանձեցուցանիցէ
մեք խանձեցուցանիցեմք
դուք խանձեցուցանիցէք
նոքա խանձեցուցանիցեն
Aoriste
ես խանձեցուցից
դու խանձեցուսցես
նա խանձեցուսցէ
մեք խանձեցուսցուք
դուք խանձեցուսցջիք
նոքա խանձեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խանձեցուցաներ
դուք մի՛ խանձեցուցանէք
Impératif
դու խանձեցո՛
դուք խանձեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խանձեցուցանիջիր
դուք խանձեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խանձեցուսջի՛ր
դուք խանձեցուսջի՛ք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Թախանձեցուցանեմ, ուցի

Նախանձեցուցանեմ, ուցի

Voir tout