vn.

to be puffed up, proud, swollen with pride.

չ.

οἱδάω, οἱδάνομαι tumeo, urgesco. Այտնուլ, ուռնուլ. փքանալ.

Ոչ ամբարտաւանութեամբ ի վերայ (կամ ի վեր) խանչացեալ. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խանչանամ
դու խանչանաս
նա խանչանայ
մեք խանչանամք
դուք խանչանայք
նոքա խանչանան
Imparfait
ես խանչանայի
դու խանչանայիր
նա խանչանայր
մեք խանչանայաք
դուք խանչանայիք
նոքա խանչանային
Aoriste
ես խանչացայ
դու խանչացար
նա խանչացաւ
մեք խանչացաք
դուք խանչացայք
նոքա խանչացան
Subjonctif
Présent
ես խանչանայցեմ
դու խանչանայցես
նա խանչանայցէ
մեք խանչանայցեմք
դուք խանչանայցէք
նոքա խանչանայցեն
Aoriste
ես խանչացայց
դու խանչասցիս
նա խանչասցի
մեք խանչասցուք
դուք խանչասջիք
նոքա խանչասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խանչանար
դուք մի՛ խանչանայք
Impératif
դու խանչացի՛ր
դուք խանչացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խանչասջի՛ր
դուք խանչասջի՛ք