adj.

dishonest, lewd, lascivious.

adj.

αἱσχρός turpis, foedus. (որպէս Խանձեալ ի մեղս ամօթալիս) Գարշ. ամօթալի. խայտառակ.

Որպէս բոզքն չարատեսք, խանտք, եւ երեւոյթք. (Ոսկ. եբր. ՟Ժ՟Ե։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խանտածութիւն, ութեան

Խանտամ

Խանտանք

Խանտաւորութիւն, ութեան

Voir tout