s.

stew of sheeps trotters;

bot.

pennyroyal.

s.

Անուն խոտոյ, որպէս Լուադեղ. կամ ըստ ոմանց, Խաշդեղ, եւ այլն։ Գաղիան.։ յն. βλήχων pulegium. որ եւ ըստ յունաց ստուգաբանի բառաչ խաշանց։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գլխաշուք կտաւ

Դժոխաշարժ, ի

Թերխաշ

Խաշար

Խաշխաշ

Խաշն, շին, շինք, շանց

Խաշնաբոյծ, բուծի, ից

Խաշնադարման, ի, աց

Խաշնադարմանութիւն, ութեան

Խաշնամահ, ոյ, ի

Խաշնարած, աց

Խաշնարօտ, ի, ից

Խաշնաւէտ

Խաշնդեղ, ոյ

Խաշոյ, ի

Խաշու, ուոյ

Ծխաշունչ

Նախաշաւիղ, ւղի, ւղաց

Նեխաշաղիղ

*Ջրխաշ

Voir tout