s.

hostility to the adoration of the Holy Cross.

s.

Մարտ ընդդէմ խաչին քրիստոսի, կամ պաշտաման խաչի.

Ի պատկերամարտութենէ ի խաչամարտութիւն եւ ի քրիստոսամարտութիւն. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաչամարտութիւն խաչամարտութիւնք
accusatif խաչամարտութիւն խաչամարտութիւնս
génitif խաչամարտութեան խաչամարտութեանց
locatif խաչամարտութեան խաչամարտութիւնս
datif խաչամարտութեան խաչամարտութեանց
ablatif խաչամարտութենէ խաչամարտութեանց
instrumental խաչամարտութեամբ խաչամարտութեամբք