s.

destruction, waste.

s.

Խառատելն, իլն. խախտումն. քայքայումն.

Զխառատումն քարանց եկեղեցւոյ սրբոյ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խառատումն խառատմունք
accusatif խառատումն խառատմունս
génitif խառատման խառատմանց
locatif խառատման խառատմունս
datif խառատման խառատմանց
ablatif խառատմանէ խառատմանց
instrumental խառատմամբ խառատմամբք