adj.

mixing, that mixes;

s.

slice, spatula,

adj.

Որ խառնէ (ըստ ամենայն նշ) որպէս բաղադրիչ.

Ոչ էութեան էականաց իրիք խառնի, այլ գոյանալոյ գոյացելոցն գոյարար. (Եզնիկ.։)

Եւ իբր Գործի խառնելոյ. (ռմկ. խառնիճ։ Վստկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Պոռնկախառնիչ

Voir tout