vn.

to whip, to scourge, to lash, to thrash, to flog.

ԽԱՐԱԶԱՆԵԼ ԽԱՐԱԶԱՆԻԼ, Խարազանաւ հարկանել. ձաղկել, իլ.

Թքեալ ապտակեալ, խարազանեալ. (Նախ. ես.)

Լսեմ զխարազանիլն արքային անմահից. (Զքր. կթ.։)