s.

cauterization.

s.

Խարելն, իլն. տաղիլը. տաղելը.

Ի ձեռն հրացեալ երկաթոյն խարման. (Ճ. ՟Գ.։)

Ոչ կարօտանաս սպեղանեաց, ոչ հատման, ոչ խարման. (Նար. ՟Խ՟Գ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խարումն խարմունք
accusatif խարումն խարմունս
génitif խարման խարմանց
locatif խարման խարմունս
datif խարման խարմանց
ablatif խարմանէ խարմանց
instrumental խարմամբ խարմամբք
Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Աշխարումն, ման

Խարխարումն, ման

Voir tout