va.

to dry, to dry up;
to parch.

ն.

Առնել իբրեւ զխեցի. չորացուցանել.

հուր զոսկի հալէ եւ զկաւ խեցեցուցանէ. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խեցեցուցանեմ
դու խեցեցուցանես
նա խեցեցուցանէ
մեք խեցեցուցանեմք
դուք խեցեցուցանէք
նոքա խեցեցուցանեն
Imparfait
ես խեցեցուցանեի
դու խեցեցուցանեիր
նա խեցեցուցանէր
մեք խեցեցուցանեաք
դուք խեցեցուցանեիք
նոքա խեցեցուցանեին
Aoriste
ես խեցեցուցի
դու խեցեցուցեր
նա խեցեցոյց
մեք խեցեցուցաք
դուք խեցեցուցէք
նոքա խեցեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խեցեցուցանիցեմ
դու խեցեցուցանիցես
նա խեցեցուցանիցէ
մեք խեցեցուցանիցեմք
դուք խեցեցուցանիցէք
նոքա խեցեցուցանիցեն
Aoriste
ես խեցեցուցից
դու խեցեցուսցես
նա խեցեցուսցէ
մեք խեցեցուսցուք
դուք խեցեցուսցջիք
նոքա խեցեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խեցեցուցաներ
դուք մի՛ խեցեցուցանէք
Impératif
դու խեցեցո՛
դուք խեցեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խեցեցուցանիջիր
դուք խեցեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խեցեցուսջի՛ր
դուք խեցեցուսջի՛ք