s.

prop, stay, support;
back, back-side;
clothes' pocket;

zool.

crab;
craw-fish;
— դնել cf. Խեչակեմ.

s.

ԽԷՉ կամ ԽԵՉ 2. Նեցուկ. յենարան. փայտ կանգուն կամ գաւազան ՛ն մոյթ.

Խէչ բառնայ զ11ոստս պտղալիցս, եւ երկիւղն աստուծոյ զառաքինի անձն. (Վրք. հց. Ժ։)

Ազգ խեցեմորթի. իբր խեչափառ.

Որ եւ զայլոց ոմանց պատրաստեալ կերակուր յափշտակել փութայք, եւ զթռչնոց եւ զզեռնոց, որպէս զխէչս, եւ զքառաձետս. (Մագ. ԺԲ։)

ԽԷՉ 3 որպէս ռմկ. Յետին կողմն, կամ կողմն մի.

Եւ թէ զկամփի կանանչ ցախն ի խեչդ պատես, մնչեխն ի քեզ չմերձենայ. (Վստկ. Ժղ.։) (Մարթ է իմանալ՝ եւ ճէպ. քսակ զգեստու։)