va.

to exulcerate;

fig.

to dissemble, to conceal enmity;
to foment, to plot.

ն.

Պատճառել զխղխայթս, կամ փոխել ի խղխայթ։ նմանութտեամբ՝ Գրգռել, քրքրել. կամ Ծածկել զվէրս, թշնամութիւն.

Որ խղխայթէ (այլ ձ. ծածկէ ըստ յն) զթշնամութիւն, յայտ առնէ զնենգութիւն. (Առակ. ՟Ի՟Զ. 26։)

Ուր (Լմբ.)

Որ խղխայթէ, այսինքն քրքրէ՝ զթշնամութիւն։