s.

conscience, scruple;
խղճմտանօք, conscientiously, scrupulously.

s.

Առաւել ռմկ. որպէս խիղճ մտաց. գիտակցութիւն. խղճմտութիւն. Խղճելն.

Լցցուք զսիրտս մերմիամիտ խորհրդով եւ բարեզարդ խղճմտանօք. (Վրք. հց. ՟Ա։)

Տատասկն (յայտ առնէ) զփուշ մերոյ խղճմտանցն. (Վրդն. լս.։)

Որք ուտեն առանց խղճմտանաց. (Երզն. մտթ.։)

Յորժամ սխալեն (կիրքն), խղճմտանօք դատէ (միտքն), յանդիմանէ, կշտամբէ. (Կիր. ՟ը. խհ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խղճմտանք
accusatif խղճմտանս
génitif խղճմտանաց
locatif խղճմտանս
datif խղճմտանաց
ablatif խղճմտանաց
instrumental խղճմտանաւք