ԽՆԱՄՈՂԱԿԱՆՆ գ. ԽՆԱՄՈՂՈՒԹԻՒՆ. Գործ խնամոց. Խնամ. խնամակալութիւն.

Այլ զխնամողականն եւ զփոխարէնն ասէ երախտեաց հօր մօր հատուցանել. (Ոսկ. ՟ա. տիմ.։)

Աստուծային բարեխնամութեանմբդ տանտեսեցեր զտիեզերահրաշն խնամղութիւն առ կորուսելոյն մեծ թշուառութիւն. (Նար. ՟Ժ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խնամողութիւն խնամողութիւնք
accusatif խնամողութիւն խնամողութիւնս
génitif խնամողութեան խնամողութեանց
locatif խնամողութեան խնամողութիւնս
datif խնամողութեան խնամողութեանց
ablatif խնամողութենէ խնամողութեանց
instrumental խնամողութեամբ խնամողութեամբք