va.

to cause to be sparing, to create thrift or economy.

ն.

Տալ խնայել. չթողուլ առնել.

Պատուէին թագաւորքնզոմանս ի մերոց անտի ... եւ յաշխատութիւն զոհիցն (ձգել զնոսա՝) խնայեցուցանէին զհեթանոսս. (Եւս. պտմ. ՟Ը. 1։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խնայեցուցանեմ
դու խնայեցուցանես
նա խնայեցուցանէ
մեք խնայեցուցանեմք
դուք խնայեցուցանէք
նոքա խնայեցուցանեն
Imparfait
ես խնայեցուցանեի
դու խնայեցուցանեիր
նա խնայեցուցանէր
մեք խնայեցուցանեաք
դուք խնայեցուցանեիք
նոքա խնայեցուցանեին
Aoriste
ես խնայեցուցի
դու խնայեցուցեր
նա խնայեցոյց
մեք խնայեցուցաք
դուք խնայեցուցէք
նոքա խնայեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խնայեցուցանիցեմ
դու խնայեցուցանիցես
նա խնայեցուցանիցէ
մեք խնայեցուցանիցեմք
դուք խնայեցուցանիցէք
նոքա խնայեցուցանիցեն
Aoriste
ես խնայեցուցից
դու խնայեցուսցես
նա խնայեցուսցէ
մեք խնայեցուսցուք
դուք խնայեցուսցջիք
նոքա խնայեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խնայեցուցաներ
դուք մի՛ խնայեցուցանէք
Impératif
դու խնայեցո՛
դուք խնայեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խնայեցուցանիջիր
դուք խնայեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խնայեցուսջի՛ր
դուք խնայեցուսջի՛ք