va.

to make merry, to rejoice, to give joy, to divert, to recreate.

ն.

Տալ խնդալ. ուրախ առնել. զուարթացուցանել.

Ոյք լանն խնդացոյց զնոսա պարգեւօք իւրովք. (Մծբ. ՟Բ։)

Սուտ յուսով դա զձեզ խնդացոյց։ Պատրողական բանիւք զմիտսն վեհդենշապհոյ խնդացուցանէր ի ժամուն. (Եղիշ. ՟Ե. Փարպ.։)

Լսօղ եղեալ իմ խնդացուցանօղ ձայնի. (Պիտ.։)

Խնդացուցանօղ բարի խոստմամբք. (Յհ. կթ.։)

Իսկ (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2.)

Զոր օրինակ դիմակօք ոք զարդարի, ոչ զոք երբէք առ տեսիլ ցանկութեան իւրոյ խնդացուցանէ. իմա՛ յանկուցանէ. (գուցէ՝ խանդացուցանէ)։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խնդացուցանեմ
դու խնդացուցանես
նա խնդացուցանէ
մեք խնդացուցանեմք
դուք խնդացուցանէք
նոքա խնդացուցանեն
Imparfait
ես խնդացուցանեի
դու խնդացուցանեիր
նա խնդացուցանէր
մեք խնդացուցանեաք
դուք խնդացուցանեիք
նոքա խնդացուցանեին
Aoriste
ես խնդացուցի
դու խնդացուցեր
նա խնդացոյց
մեք խնդացուցաք
դուք խնդացուցէք
նոքա խնդացուցին
Subjonctif
Présent
ես խնդացուցանիցեմ
դու խնդացուցանիցես
նա խնդացուցանիցէ
մեք խնդացուցանիցեմք
դուք խնդացուցանիցէք
նոքա խնդացուցանիցեն
Aoriste
ես խնդացուցից
դու խնդացուսցես
նա խնդացուսցէ
մեք խնդացուսցուք
դուք խնդացուսցջիք
նոքա խնդացուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խնդացուցաներ
դուք մի՛ խնդացուցանէք
Impératif
դու խնդացո՛
դուք խնդացուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խնդացուցանիջիր
դուք խնդացուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խնդացուսջի՛ր
դուք խնդացուսջի՛ք