adj.

hog-shaped, like a pig.

adj.

Որ ունի զկերպարանս կամ զնմանութիւն ինչ խոզի.

Խոնարհեցո՛ զխոզակերպ անհեթհեթ գլուխդ. (Ոսկ. լս.։)

Թափեցաւ մորթ վայրենական խոզակերպին տրդատայ. (Զենոբ.։)