vn.

to be changed into swine;

fig.

to behave like a hog, to be hoggish.

չ.

Զգենուլ զկերպարանս խոզի. եւ Զխոզաբարոյ լինել.

Խոզանալն տրդատայ։ Թագաւորն խոզացեալ. (Զենոբ.։ Ագաթ.։ Շ. վիպ.։)

Իսկ տէր բարկանայ, տրդատ խոզանայ. (Գանձ.։)

Մարդք խոզացեալք (յն. խոզանմանք) դիւրաւ ըմբռնին ընդ դիւաց իշխանութեամբ։ Քանզի ամենաւին խոզանան. (յն. խոզ լինին), եւ ոչ մայն դիւահարին, եւ այլն. (Ոսկ. մ. 4։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խոզանամ
դու խոզանաս
նա խոզանայ
մեք խոզանամք
դուք խոզանայք
նոքա խոզանան
Imparfait
ես խոզանայի
դու խոզանայիր
նա խոզանայր
մեք խոզանայաք
դուք խոզանայիք
նոքա խոզանային
Aoriste
ես խոզացայ
դու խոզացար
նա խոզացաւ
մեք խոզացաք
դուք խոզացայք
նոքա խոզացան
Subjonctif
Présent
ես խոզանայցեմ
դու խոզանայցես
նա խոզանայցէ
մեք խոզանայցեմք
դուք խոզանայցէք
նոքա խոզանայցեն
Aoriste
ես խոզացայց
դու խոզասցիս
նա խոզասցի
մեք խոզասցուք
դուք խոզասջիք
նոքա խոզասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոզանար
դուք մի՛ խոզանայք
Impératif
դու խոզացի՛ր
դուք խոզացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոզասջի՛ր
դուք խոզասջի՛ք