s.

stubble.

s.

καλάμη stipula, culmus. Խուզել. ցօղուն. եղէգն արմտեաց մնացեալ յետ խուզելոյ կամ հնձելոյ հասկին. ծիղ. ծղօտ.

Քաղիցէ ոք հասկ, եւ մնասցէ ի նմա խոզան. (Ես. ՟Ժ՟Է. 6։)

Հասկաքաղն եւ զխոզանն թողուցուն. (Լաստ. ՟Ժ՟Գ։)

Եթէ ի խոզան յիւր արտին, կամ ի փուշ հուր արկանէ այրել. (Մխ. դտ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խոզանակ, աց

Խոզանակագործ, աց

Խոզանակեմ, եցի

Խոզանամ, ացայ

Խոզանացեալ

Խոզանեալ

Խոզանոց, աց

Խոզանստեւ

Voir tout