s.

Սպանումն խոզից. Սատակելն զխոզս.

Տայր հրաման խոզասպանութեան, եւ ջնջէր զբազմութիւն արօտական խոզիցն. (Ղեւոնդ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոզասպանութիւն խոզասպանութիւնք
accusatif խոզասպանութիւն խոզասպանութիւնս
génitif խոզասպանութեան խոզասպանութեանց
locatif խոզասպանութեան խոզասպանութիւնս
datif խոզասպանութեան խոզասպանութեանց
ablatif խոզասպանութենէ խոզասպանութեանց
instrumental խոզասպանութեամբ խոզասպանութեամբք