s.

swineherd, pigdriver.

adj.

Արածօղն զխոզս. (որպէս դնի ի յն) հովիւ խոզից. ... cf. Խոզաբոյծ.

Խոզարածքն փախեան. (Մտթ. ՟Ը. 33։ Մրկ. ծե. 14։ Ղկ. ՟Ը. 34։)

Որպէս լուան ի խոզարածիցն. (Երզն. մտթ.։)

Վերջին գործ անպատուութեան է խոզարածն լինել. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Զ։)

Եւ իբր Խոզարածական. կամ յանկաւոր խոզարածի.

Խոզարած վարւք։ Խոզարած կենօք. (Սկեւռ. աղ.։)