s.

hoggishness;

fig.

nastiness, filth.

s.

Բնութիւն եւ բարք խոզի. (իրական, կամ նմանութեանբ)

Երգեցուցանիցեն զձեզ ... ոչ եթէ սրբութիւնն ինչ զայն առնիցէ, այլ նոցա խոզութիւնն. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 23։ եւ Երզն. մտթ.։)

Զի ծանիցես զդեմս խոզութեան քո. (Զենոբ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոզութիւն խոզութիւնք
accusatif խոզութիւն խոզութիւնս
génitif խոզութեան խոզութեանց
locatif խոզութեան խոզութիւնս
datif խոզութեան խոզութեանց
ablatif խոզութենէ խոզութեանց
instrumental խոզութեամբ խոզութեամբք