s.

frown, wrinkle, knitting of the hrows, scowling, pouting, sulkiness, sulks, wry face;
vexation, sorrow, melancholy.

s.

Խոժոռնգոլ. Խոժոռիլն. տխրութիւն. գժդմութեամբ եւ խոժռւթեամ անդէն զնա լի առնէ տրտմութիւն. (Փիլ. ՟ժ. բան.։)

Մերթ Խոշորութիւն. անհարթութիւն.

Փորուած այրի՝ դժուարամու դրամբք, եւ անհամբոյր առ ի բնակել սակս քարաժեռ Խոժոռութեանն. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոժոռութիւն խոժոռութիւնք
accusatif խոժոռութիւն խոժոռութիւնս
génitif խոժոռութեան խոժոռութեանց
locatif խոժոռութեան խոժոռութիւնս
datif խոժոռութեան խոժոռութեանց
ablatif խոժոռութենէ խոժոռութեանց
instrumental խոժոռութեամբ խոժոռութեամբք