s.

gloomy ravines;
long valleys.

s.

Խոխոմք ձիգք կամ երկայնատարածք.

Գետն երասխ հատեալ զքարանձաւս լերանց՝ անցանէ ընդ խորխոմաձիգս (կամ ընդ խորխոմս ձիգ) եւ նեղս. (Խոր. ՟Ա. 11։)