vn.

to murmur, to purl, to babble, to gurgle;
ի վեր —, to vomit.

չ.

Հոսիլ ուղխից ջուրց շռնչմամբ ձայնից.

Յանդնդոցն լցեալ խոռոչեալ խոխոջելով. (Ագաթ.։)

Յինքն ունելով զգնացս գետոց՝ խոխոջելով խոռոչացեալ. (Յհ. կթ.։)

ն.

ԽՈՂԽՈՋԵՄ կամ ԽՈԽՈՋԵԼ, եցի ն. Հոսել ուղխօրէն. զեղուլ. յորդել. իսկ ի վեր ԽՈՂԽՈՋԵԼ՝ է Զգայռել եւ փսխել.

Զոր ի վեր խողխոջեն շուայտեցեալքն եւ պաշտոտեալքն. (Փիլ. լին. ՟Բ. 25։)