s.

μαγειρική (τέχνἡ) coquinaria (ars). որ եւ ԽԱՀԱԿԵՐՈՒԹԻՒՆ. Արհեստ եւ գործ խոհակերաց.

Եթէ ցանկութեամբ եւ խոհակերութեամբ զհետ ընթանայ։ Էին երեսք նորա ի խոհակերութենէ անտի եւ ի պահոցն այլայլեալ. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա. եւ ՟Ժ՟Դ. ըստ ձ։)

Խոհակերութեանց վաճառ. յն. մի բառ, καπηλεία. (Պղատ. օրին. ՟Ը։)

cf. ԽՈՀԱՎԱՃԱՌՈՒԹԻՒՆ

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խոհակերութիւն խոհակերութիւնք
accusatif խոհակերութիւն խոհակերութիւնս
génitif խոհակերութեան խոհակերութեանց
locatif խոհակերութեան խոհակերութիւնս
datif խոհակերութեան խոհակերութեանց
ablatif խոհակերութենէ խոհակերութեանց
instrumental խոհակերութեամբ խոհակերութեամբք