s.

cf. Խոկ;
meat, victuals.

s.

որպէս Խահ. այսինքն կերակուր, խորտիկ. (լծ. ընդ լտ. գօ՛քուօ. գերմ. գօ՛խըն. այսինքն եփել).

Խոստացար առաքել ղուղակս. եւ այն յատուկ կարմրախայտ. եւ իմ այսմ խոստման խոհի խոկացեալ՝ յուսալի նօթի զայսքան երկարութիւն աւուրց կրել։ Վեհ կազմելով զխոհ երախանին բազմազան խորտկաց. (Մագ. ԺԲ։)

ԽՈՀ 2 Ի յանգս բարդութեանց, զոր օրինակ Մտախոհ. Ողջախոհ եւ այլն, որպէս եւ ի սկիզբն բաղադրութեանցս՝ Խոհական, Խոհեմ, է նոյն ընդԽորհ, կամ խորհուրդ։ Իսկ ի (Հին բռ.) դնի.

Խոհ. գիտուն։

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ազնուախոհ

Անխոհեմ

Անխոհեմաբար

Անխոհեմութիւն, ութեան

Անողջախոհ

Արդարախոհ

Բաղխոհական

Բղջախոհ, աց

Բղջախոհութիւն, ութեան

Երկնախոհ

Իմաստախոհ

Իմաստնախոհ

Իրաւախոհ, աց

Իրաւախոհութիւն, ութեան

Խոհագործեմ, եցի

Խոհական, աց

Խոհականաբար

Խոհականութիւն, ութեան

Խոհակեր, աց

Խոհակերապետ

Voir tout