va.

cf. Խոնաւեմ.

ԽՈՆԱՒԱՑՈՒՑԱՆԵՄ ԽՈՆԱՒԵՄ ԽՈՆԱՒԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ὐγραίνω, καθυγραίνω madefacio, humecto, irrigo. Տալ խոնաւանալ. տամկացուցանել. թանալ. թրջել.

Հիւթովքն խոնաւացուցանել. (Պիսիդ.։)

Եւ ոչ ջերմին շիջեցելոյ՝ յաղթութեամբ խոնաւողին. (Նիւս. կազմ.։)

Օդքն՝ են որ ցամաքեցուցանեն, եւ են որ խոնաւեցուցանեն զերկիր եւ զբոյսս. (Յճխ. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խոնաւեցուցանեմ
դու խոնաւեցուցանես
նա խոնաւեցուցանէ
մեք խոնաւեցուցանեմք
դուք խոնաւեցուցանէք
նոքա խոնաւեցուցանեն
Imparfait
ես խոնաւեցուցանեի
դու խոնաւեցուցանեիր
նա խոնաւեցուցանէր
մեք խոնաւեցուցանեաք
դուք խոնաւեցուցանեիք
նոքա խոնաւեցուցանեին
Aoriste
ես խոնաւեցուցի
դու խոնաւեցուցեր
նա խոնաւեցոյց
մեք խոնաւեցուցաք
դուք խոնաւեցուցէք
նոքա խոնաւեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խոնաւեցուցանիցեմ
դու խոնաւեցուցանիցես
նա խոնաւեցուցանիցէ
մեք խոնաւեցուցանիցեմք
դուք խոնաւեցուցանիցէք
նոքա խոնաւեցուցանիցեն
Aoriste
ես խոնաւեցուցից
դու խոնաւեցուսցես
նա խոնաւեցուսցէ
մեք խոնաւեցուսցուք
դուք խոնաւեցուսցջիք
նոքա խոնաւեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոնաւեցուցաներ
դուք մի՛ խոնաւեցուցանէք
Impératif
դու խոնաւեցո՛
դուք խոնաւեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խոնաւեցուցանիջիր
դուք խոնաւեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոնաւեցուսջի՛ր
դուք խոնաւեցուսջի՛ք