adj.

fatiguing, hard, toilsome.

adj.

Որ ինչ է խոնջելոյ պատճառ. ուր կայցէ խոնջիլ. խոնջավաստակ. տաժանական. յոգնեցնօղ, աղքատալի.

Յառաւել խոնջական ջանսն. (Պիտ.։)

Զխոնջականս քան զհեշտալին. (Գր. տղ. առ տուտ.։)

Զառ ի վերք խոնջականք եւ ծանունք եւ աշխատելիք. (Փիլ. իմաստն.։)