va.

to tire out, to fatigue, to weary.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խոնջեցուցանեմ
դու խոնջեցուցանես
նա խոնջեցուցանէ
մեք խոնջեցուցանեմք
դուք խոնջեցուցանէք
նոքա խոնջեցուցանեն
Imparfait
ես խոնջեցուցանեի
դու խոնջեցուցանեիր
նա խոնջեցուցանէր
մեք խոնջեցուցանեաք
դուք խոնջեցուցանեիք
նոքա խոնջեցուցանեին
Aoriste
ես խոնջեցուցի
դու խոնջեցուցեր
նա խոնջեցոյց
մեք խոնջեցուցաք
դուք խոնջեցուցէք
նոքա խոնջեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խոնջեցուցանիցեմ
դու խոնջեցուցանիցես
նա խոնջեցուցանիցէ
մեք խոնջեցուցանիցեմք
դուք խոնջեցուցանիցէք
նոքա խոնջեցուցանիցեն
Aoriste
ես խոնջեցուցից
դու խոնջեցուսցես
նա խոնջեցուսցէ
մեք խոնջեցուսցուք
դուք խոնջեցուսցջիք
նոքա խոնջեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոնջեցուցաներ
դուք մի՛ խոնջեցուցանէք
Impératif
դու խոնջեցո՛
դուք խոնջեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խոնջեցուցանիջիր
դուք խոնջեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոնջեցուսջի՛ր
դուք խոնջեցուսջի՛ք