s.

fatigue, lassitude;

adj.

fatigued, tired, weary, faint, jaded.

s.

Արմատ խոնջելոյ, որպէս Խոնջութիւն, խոնջումն. յոգնածութիւն.

Ի հանգուցանել զխոնջ աշխատութեան իւրոյ։ Զխոնջ տապոյ աշխատութեանն սակաւ ինչ բժշկել. (Յհ. կթ.։)

adj.

ԽՈՆՋ. ա. Խոնջեալ. յոգնած.

Էին ամենեքին խոնջք եւ վաստակք ի բազում գիներբուաց. (Յուդիթ. ՟Ժ՟Գ. 2։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխոնջ

Աշխատախոնջ

Խողխոնջեմ, եցի

Խոնջական

Խոնջան

Խոնջանք

Խոնջեցուցանեմ, ուցի

Խոնջիմ, ջեցայ

Խոնջութիւն, ութեան

Խոնջումն, ման

Քրտնախոնջ

Voir tout