vn.

to grow up;
to become stout or bulky;
to grow rude or rough.

չ.

τραχύνομαι asperor. Խոշոր լինել. կոշտանալ. խստանալ. կորուստանալ զողորկութիւն կամ զփափկութիւն եւ զլաւութիւն.

Մարմինն փչանայ, եւ լեզուն խոշորանայ. (Մխ. բժիշկ.։)

Ի լճի քարն ծանրութեամբն ի խորսն իջանէ. բայց շուրջ զնովաւ ալիք խոշորանան խոշորակաձեւք. (Նիւս. կուս.։)

ԽՈՇՈՐԱՆԱԼ. τρυφάω delicate vivo. Սոնքանալ գիրութեամբ եւ փափկութեամբ.

Ծուլութեամբ պարարեալ կենդանւոյն գրեթէ յայլմէ յափշտակիլ կենդանւոյ, յայնցանէ որ խոշորացեալ իցեն. (Պղատ. օրին. ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խոշորանամ
դու խոշորանաս
նա խոշորանայ
մեք խոշորանամք
դուք խոշորանայք
նոքա խոշորանան
Imparfait
ես խոշորանայի
դու խոշորանայիր
նա խոշորանայր
մեք խոշորանայաք
դուք խոշորանայիք
նոքա խոշորանային
Aoriste
ես խոշորացայ
դու խոշորացար
նա խոշորացաւ
մեք խոշորացաք
դուք խոշորացայք
նոքա խոշորացան
Subjonctif
Présent
ես խոշորանայցեմ
դու խոշորանայցես
նա խոշորանայցէ
մեք խոշորանայցեմք
դուք խոշորանայցէք
նոքա խոշորանայցեն
Aoriste
ես խոշորացայց
դու խոշորասցիս
նա խոշորասցի
մեք խոշորասցուք
դուք խոշորասջիք
նոքա խոշորասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոշորանար
դուք մի՛ խոշորանայք
Impératif
դու խոշորացի՛ր
դուք խոշորացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոշորասջի՛ր
դուք խոշորասջի՛ք