adj.

stout;
great;
thick;
rough, rude, rustic, unpolished;
awkward, ill-shaped, ill-made;
rugged, toilsome, difficult;
— զգեստ, coarse cloth;
— ձայն, rough voice;
harsh sound;
— գոյնք, stiff or unconnected colouring.

adj.

τραχύς asper, scaber, durus. Անողորկ. կոշտ. անհարթ. խորտաբորտ. հաստ. խիստ. եւ կարծր. լայնաբար Անշուք. տձեւ. դժուարուտ. դժուարին. դժնդակ. անախորժ. խոժոռ. կոշտուպլոշտ, լիկոկած, խորթ, հաստկեկ, պինդ.

Թեթեւ, ծանր ... ողորկ, եւ խոշոր. (Պղատ. տիմ.։)

Խոշորն եւ ողորկն, եւ սուրն եւ բութ՝ հասարակաց է շօշափելեաց եւ տեսանելեաց։ Սեռ է ողորկին եւ խոշորին. (Նիւս. բն.։)

Դառն հակառակ է քաղցրին, եւ խոշորն ողորկին. (Դամասկ.։)

Զկակուղն եւ խոշոր։ Ի խոշորէն եւ ի կակղոյ։ Ի ձեռն կակղոց խստից, եւ խոշորիցն եւ ողորկիցն. (Փիլ. այլաբ. եւ Փիլ. իմաստն.։)

Ուղեգնացացն զխոշոր ճանապարհ գնացելոց եւ զդժուարակոխ. (Բրս. մախ.։)

ոչ միայն զանօսրն եւ զկակուղն. այլ եւ զխտացեալ թանձրահողն, եւ զխոշոր ապառաժուտն. (Պիտ.։)

Մերկ մարմնովն պնդեալ ի խոշոր եւ ի դժնդակակիրն այն ապաշխարան (խաչի). (Նար. խչ.։)

Յոյժ դառնագոյն եւ խոշորէ կեղեւ նռանն. (Լծ. կոչ.։)

Ստէպ ասի զգծուծ եւ զանշուք զգեստուց. եւ զպարենից կամ զվիճակէ կենաց. գապա.

Խոշոր հանդերձս ագանել. (Ոսկ. ՟բ. կոր.։)

Ընդ խոշոր զգեստիւն. (Շ. մտթ.։)

Ի զգեստս խարազն, եւ խոշոր. (Սարգ. յկ. ՟Է։)

Խարազանազգեաց զձեզ ի մարդկանէ ոք տեսանիցէ, եկ գծուծս եւ խոշորս. (Յհ. կթ.։)

Բնակէր յանապատի խոշոր եւ անվայելուչ կենօք. (Զքր. կթ.։)

Խոշոր եւ նուրբ վարք. (Ոսկիփոր.։)

Եւ զանախորժ զձայնից, եւ զտառից, եւ զբանից՝ որ չիցեն կոկ եւ հարթ.

Ձայն խոշոր եւ թիւր. (Սարգ. յկ. ՟Դ։)

են (տառք՝) որք խոշոր եւ թաւք են, որպէս թոյ, եւ փիւր։ Սահմանականն ի ներկայն վերաբերի իբր թէ կուկոփեմ, կու գրեմ. զի այս կու՝ թէպէտ խոշոր է, եւ այլն. (Երզն. քեր.։)

ձայն է բացակատարումն գանչեցելոյի մեզ հագագի, երիւրեցելոյ ընդ խոշոր (այսինքն՝ խոշորաձայն) շնչափողն. (Սահմ. ՟Ժ՟Ա.)

Յոյժ խոշորէ բանս, զի բազում ինչ ախտանայ յինքեանզանտեղութիւնս. (Պրպմ. ՟Լ՟Է։)

Ի վեր է քան զմեր կարողութիւնս յաղագս տգիտութեան եւ խոշոր բանիս. (Յհ. իմ. եկեղ.։)

Համբերէ խոշոր բանի. (Արշ.։)

Պատասխանի առնէ խոշոր ձայնիւ, եւ գոռոզ բանիւք. (Վրք. հց. ՟Բ։)

adv.

ԽՈՇՈՐ կամ ԽՈՇՈՐՍ. մ. Խոշոր եղանակաւ. անախորժ օրինակաւ.

ԼԻ բարկութեամբ խոշո՛ր զձայն արձակէր. (ՃՃ.։)

Աւաղսձայնից լքուցանողաց ի փողս շնչոյս խոշո՛րս հնչի. (Նար. ՟Ի՟Զ։)

Անուսումնութեամբ ո՞չ բամբասես, զի խոշորս քեզ թուիմ եւվայրենիս բարբառել. (Առ որս. ՟Ը։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խոշորաբարք

Խոշորագեղ

Խոշորագոյն

Խոշորանամ, ացայ

Խոշորացոյց

Խոշորեցուցանեմ, ուցի

Խոշորութիւն, ութեան

Voir tout