vn.

cf. Կաղամ.

չ.

ԽՈՇՏԱՄ կամ ԽՈՇՏԱՆԱՄ. Կթոտիլ խոստաց ոտից. ծնգիլ. կաղալ.

Խոշտացաքկաղացաք. (Կոչ. ՟Բ. յն. լոկ, կնղ եղաք։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խոշտամ
դու խոշտաս
նա խոշտայ
մեք խոշտամք
դուք խոշտայք
նոքա խոշտան
Imparfait
ես խոշտայի
դու խոշտայիր
նա խոշտայր
մեք խոշտայաք
դուք խոշտայիք
նոքա խոշտային
Aoriste
ես խոշտացայ
դու խոշտացար
նա խոշտացաւ
մեք խոշտացաք
դուք խոշտացայք
նոքա խոշտացան
Subjonctif
Présent
ես խոշտայցեմ
դու խոշտայցես
նա խոշտայցէ
մեք խոշտայցեմք
դուք խոշտայցէք
նոքա խոշտայցեն
Aoriste
ես խոշտացայց
դու խոշտասցիս
նա խոշտասցի
մեք խոշտասցուք
դուք խոշտասջիք
նոքա խոշտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոշտար
դուք մի՛ խոշտայք
Impératif
դու խոշտացի՛ր
դուք խոշտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոշտասջի՛ր
դուք խոշտասջի՛ք