vn.

cf. Կաղամ.

չ.

ԽՈՇՏԱՄ կամ ԽՈՇՏԱՆԱՄ. Կթոտիլ խոստաց ոտից. ծնգիլ. կաղալ.

Խոշտացաքկաղացաք. (Կոչ. ՟Բ. յն. լոկ, կնղ եղաք։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խոշտանամ
դու խոշտանաս
նա խոշտանայ
մեք խոշտանամք
դուք խոշտանայք
նոքա խոշտանան
Imparfait
ես խոշտանայի
դու խոշտանայիր
նա խոշտանայր
մեք խոշտանայաք
դուք խոշտանայիք
նոքա խոշտանային
Aoriste
ես խոշտացայ
դու խոշտացար
նա խոշտացաւ
մեք խոշտացաք
դուք խոշտացայք
նոքա խոշտացան
Subjonctif
Présent
ես խոշտանայցեմ
դու խոշտանայցես
նա խոշտանայցէ
մեք խոշտանայցեմք
դուք խոշտանայցէք
նոքա խոշտանայցեն
Aoriste
ես խոշտացայց
դու խոշտասցիս
նա խոշտասցի
մեք խոշտասցուք
դուք խոշտասջիք
նոքա խոշտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոշտանար
դուք մի՛ խոշտանայք
Impératif
դու խոշտացի՛ր
դուք խոշտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոշտասջի՛ր
դուք խոշտասջի՛ք