s.

impediment to the sight;
— լինել, to put a stop to, to hinder.

s.

σκῶλον Խոչ հանդիպեալ ական կամ աչաց, իրօք կամ նմանութեամբ.

Խոնդակն եղեր ինձ. (Դտ. ՟Ժ՟Ա. 36։)

Խոչնդակն ինչ լինիցի ի ժամանակի աղօթիցն։ Միշտ խոչընդակն գայթակղակից եղեալ քեզ. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։ Եւագր. ՟Դ։)