vn.

to leap or frisk about.

չ.

Խայտալ. կայտռիլ. (լծ. թ. փըվանմագ ).

Ընդ խոպացողի գազանին (կիտի) կաքաւեցի, եւ ընդ ղուղակին ընթանայի։ Խոպալով (փիղն) եւ ընդվզելով եւ՛ յուղիսն եւ՛ ի զօրուն անըմբռնելի էր. (Փիլ. յովն. եւ լիւս։)

Ի Հին բռ. դնին որպէս փաղանուն,

Խաղալ, խոպալ, խայտալ, խնդալ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խոպամ
դու խոպաս
նա խոպայ
մեք խոպամք
դուք խոպայք
նոքա խոպան
Imparfait
ես խոպայի
դու խոպայիր
նա խոպայր
մեք խոպայաք
դուք խոպայիք
նոքա խոպային
Aoriste
ես խոպացի
դու խոպացեր
նա խոպաց
մեք խոպացաք
դուք խոպացէք
նոքա խոպացին
Subjonctif
Présent
ես խոպայցեմ
դու խոպայցես
նա խոպայցէ
մեք խոպայցեմք
դուք խոպայցէք
նոքա խոպայցեն
Aoriste
ես խոպացից
դու խոպասցես
նա խոպասցէ
մեք խոպասցուք
դուք խոպասջիք
նոքա խոպասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոպար
դուք մի՛ խոպայք
Impératif
դու խոպա՛
դուք խոպացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոպասջի՛ր
դուք խոպասջի՛ք